Dansk Center for Reminiscens

Efter at museet er lukket, har centeret stadig en række tilbud som digitale erindringskasser (ligger her på hjemmesiden sammen med vejlednings-folder), salg af erindringsspil og erindringskasser, foredrag på baggrund af bøgerne "Tilbage til ..." samt løbende råd og vejledning.

Baggrund

Ordet reminiscens er i den engelsktalende verden et anerkendt fagligt begreb for planlagt og systematisk arbejde med menneskers erindringer. I USA og England har sådanne aktiviteter foregået i de sidste 30-40 år. Metoden anvendes inden for både kultur-, undervisnings-, social- og sundhedsområderne.

I Danmark har reminiscens i stigende grad fundet anvendelse i forhold til omsorgen for mennesker med demens. En undersøgelse gennemført af Socialstyrelsen i 2010 viste således, at 77,5 % af kommunerne anvender reminiscensmetoden i arbejdet med personer med demens.

Dansk Center for Reminiscens er en del af Danske Seniorer. Centret har siden etableringen i 1997 bidraget til at skabe genkendelse, erindring og glæde for tusindvis af ældre over hele landet, primært inden for demensområdet. Arbejdet bygger i høj grad på en række forsøgs- og udviklingsprojekter. Vi har gennemført projekter vedrørende:
- Erindringsaktiviteter for ældre demensramte.
- Erindringsaktiviteter for yngre demensramte (50-65 år).
- Udvikling af erindringskasser til ældre indvandrere.
- Anvendelse af livshistorie og reminiscensaktiviteter i det daglige arbejde på en plejehjemsafdeling.
- En landsdækkende spørgeskema- og interviewundersøgelse om særlige mandeaktiviteter for svage ældre mænd, herunder mænd med demens.
- Oplysningsarbejde i forhold til folkebibliotekerne om erindringsaktiviteter på demensområdet.
- Afprøvning af erfaringer fra reminiscens-arbejdet på en institution for senhjerneskadede.
- Undersøgelse af brugen af reminiscens inden for det psykiatriske område. Der blev set nærmere på de udenlandske erfaringer foruden metoden blev afprøvet i et gruppebehandlingsforløb på Ældrepsykiatrisk Ambulatorium på Psykiatrisk Center Ballerup.

Dansk Center for Reminiscens har endvidere deltaget i det europæiske samarbejdsprojekt Remembering Yesterday – Caring Today, hvor man arbejdede med reminiscens i forhold til hjemmeboende demente og deres pårørende.

I forskningssammenhæng har Dansk Center for Reminiscens indgået i et større forskningsprojekt omkring reminiscensmetoden i samarbejde med Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet samt Sundhedsstyrelsen. Pjece om projektet og dets resultater kan downloades her: "Husker du?”:

For alle, der arbejder med reminiscens eller påtænker at gøre det, vil vi på de følgende sider vise hvilke tilbud, man kan drage nytte af på Dansk Center fra Reminiscens. Som noget nyt herhjemme introducerer vi digitale/ virtuelle erindringskasser; det vil sige billedserier af genstande og fotos samlet i temaer, som kan bruges til fx. samtale og samvær med demensramte personer. Den ledsagende tekst til billederne kan ligeledes høres i oplæst form.

Arbejdet med den nye hjemmeside, herunder udvikling af digitale erindringskasser, er økonomisk støttet af VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN, Nord-Vest Fonden, Dansk Tennis Fond samt Scandinavian Tobacco Group's Gavefond. Med støtte fra TrygFonden, Dansk Tennis Fond, Aase og Ejnar Danielsens Fond samt Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond, har Dansk Center for Reminiscens lagt lyd på de digitale erindringskasser.